10. ledna 2013

Příprava nákladních listů a práce s nimi

Manipulace s nákladními vozy a jejich přistavování na konkrétní místa vykládky/nákládky je kořením naší hry. Posun v nákladišti jako je například Steinhorst, je čistá radost. Ilustrační fotografie ze setkání FREMO ve Rhedě 2012.

Úvod

Přeprava zboží je důležitou součástí provozu na modulovém kolejišti a dává provozu nákladních vlaků smysl. Přeprava konkrétního zboží na konkrétní místa také vytváří mnoho zajímavých situací, které musí obsluhy stanic a vlakový personál řešit a naše hra je tak zajímavější. Aby přeprava dobře fungovala, je potřeba, aby se majitelé modulů, na kterých jsou místa nakládky nebo vykládky (nákladiště, vlečky, stanice), na setkání připravili a také se na setkání o svůj modul a přepravu pro něj starali. Co je potřeba udělat:


  • - Vytvořit a zveřejnit datový list daného modulu, aby ostatní věděli co a v jakém množství se na modulu produkuje a co spotřebovává. Podle toho si mohou ostatní objednávat.
  • - Vytvořit si nákladní listy pro daný modul.
  • - Během setkání roznášet objednávky (nákladové listy) a starat se o vyřízení došlých objednávek.
  • - Vytvořit si náklady do různých typů vozů, které pro svůj modul objednávám a také se na modulu produkují.

Níže je popsáno, jak si připravuji nákladní listy jako majitel modulu a

jak s nimi pracuji při provozu. Jsou to osvědčené postupy a zásady

nasbírané a vyzkoušené na mnoha setkáních.
Manipulák dorazil do Sudoměřic. Ilustrační fotografie ze setkání Zababova v Milevsku 2011.

Jaké nákladní listy si mám připravit a na základě čeho?

Nákladní listy pro objednávání zboží z reálných stanic v modulišti.

Tyto nákladní listy si připravuji na základě datových listů jednotlivých stanic, nákladišť a vleček. Před setkáním si prohlédnu plán kolejiště. Pro mnoho stanic a vleček již nákladní listy mám z předchozích setkání. V takovém případě si zkontroluji, zda se mi některé nepoztrácely a pokud ano, tak si je ze své databáze listů dotisknu. Pokud pro dané místo nákladní listy ještě nemám, tak si prostuduji datový list, vyberu si, jaké druhy zboží mohu pro svoji stanici objednat, a podle kapacity daného místa nakládky a potřeb mé stanice určím, kolik vozů objednávat. Pak pro vybrané druhy zboží vytvořím nákladní listy ve své databázi a v příslušném počtu si je vytisknu. Vždy tisknu minimálně dva listy, i když potřebuji jen jeden, abych měl rezervu, kdyby se mi ten jeden ztratil. Druhou možností, na základě čeho vytvářet nákladní listy, jsou tzv. Žluté stránky, tedy seznam zboží, které nabízí jednotlivé stanice. Ten někteří organizátoři vytvářejí a publikují pro konkrétní setkání. Také vzniká centrální FREMO verze, kterou najdete na odkazu FREMO YELLOW PAGES . Já osobně preferuji práci s datovými listy, protože se chci o daném modulu dozvědět více než jen seznam zboží, které nabízí.

Nákladní listy pro objednávání zboží ze skrytých stanic.

Z reálných stanic a vleček nelze obvykle objednat všechny druhy zboží, které pro svoji stanici potřebuji. Buď daný druh zboží není v kolejišti produkován vůbec anebo v malém množství, které nepokrývá potřeby kolejiště. V takovém případě je možné zboží objednat ve skrytých stanicích, které představují zbytek železniční sítě, a lze z nich objednat cokoli a téměř v jakémkoli množství (samozřejmě jsme omezeni kapacitou dané skryté stanice a množstvím vozů, které jsou k dispozici). Skrytým stanicím jsou přiřazeny barvy, které reprezentují jednotlivá odvětví průmyslu případně regiony. Viz barvy_pro_prumysl_SST_v7.xls Pro svoji stanici mám vytvořeny nákladní listy pro objednávání veškerého zboží, které potřebuji z jednotlivých barev přiřazených skrytým stanicím. Na takovémto listu je důležitá barva, ale může tam být vyplněno i jméno odesílatele a místa odeslání. To však nemá pro provoz praktický význam. Je to jen informace, odkud by se dané zboží dopravovalo ve skutečnosti. Tyto nákladní listy používám v omezeném množství. Přednostně objednávám zboží z reálných míst v kolejišti a jen to, co není produkováno v dostatečném množství, objednávám ze zbytku světa reprezentovaného skrytými stanicemi.

Nákladní listy pro objednávání prázdných vozů ze skrytých stanic.

V mé stanici se nakládá mnoho různých druhů zboží a je potřeba mít dostatek vozů, do kterých je možné to zboží naložit. Samozřejmě mohu pro nakládku používat vozy odpovídajícího typu, které do stanice něco jiného přivezly a byly vyloženy. To ale nemusí pokrývat potřebu prázdných vozů. Proto mám vytvořeny nákladní listy pro objednávání prázdných vozů ze skrytých stanic, které prázdné vozy deponují. Jaké typy vozů jsou v jaké barvě deponovány najdete v tabulce barvy_pro_prumysl_SST_v7.xls

Nákladní listy pro odesílání produkovaného zboží do skrytých stanic.

Přednostně se vždy snažím vyřídit objednávky na zboží do reálných stanic, nákladišť a vleček v modulišti, které mi donesli jejich majitelé. Pokud ale není pro konkrétní zboží v modulišti dostatečný odbyt, pak je možné zboží vždy odeslat do zbytku světa představovaného skrytými stanicemi a jejich barvami. Mám tedy připraveny nákladní listy pro odesílání veškerého produkovaného zboží do jednotlivých barev přiřazených skrytým stanicím. Na takovémto listu je opět důležitá barva, ale může tam být vyplněno i jméno příjemce a cílové stanice. To však nemá pro provoz praktický význam. Je to jen informace, kam by se dané zboží dopravovalo ve skutečnosti.

Nákladní listy pro odesílání prázdných vozů do skrytých stanic

Pro odesílání vyložených vozů, pro které nemám uplatnění, mám připraveny nákladní listy k jejich odeslání do skrytých stanic, které prázdné vozy daného typu deponují . Tyto nákladní listy na sobě mají velký nápis „PRÁZDNÝ“. Vozy s takto označeným listem (pokud ten list není zároveň obratový nebo vícenásobný) může odvěsit obsluha v kterékoli stanici, kde vlak vezoucí takový vůz manipuluje, a přistavit ho k nakládce.

Oboustranné (obratové) nákladní listy

Existuje mnoho relací, kde vozy jezdí tam a zpět. Pro takové případy se hodí vytvořit si obratové nákladní listy. Tyto listy jsou označeny velkou šipkou do oblouku, která naznačuje, že list se má obrátit. Tyto listy se nikdy od vozové karty neoddělují, pouze se v cílové stanici v kartě otočí a po uplynutí doby nutné pro vykládku/nakládku se vůz vrací do výchozí stanice. Tyto listy jsou na celou dobu provozu spojeny s konkrétní kartou a vozem.

Obratové listy jsou vhodné pro specielní vozy, které lze použít jen pro jeden druh nákladu. Např. Raj s cementem ze žluté a prázdný vůz zpět. Obratové listy lze také použít pro relace, kde jezdí více vozů. Např. uhelný důl – uhelné sklady, nákladiště řepy – cukrovar, pískovna – betonárka apod. . Já tyto listy používám pro vozy, které mají více detailů, a nechci, aby byly ve skrytých stanicích sundávány z kolejí a odkládány na stůl. Obratové a vícecestné listy (viz níže) je třeba používat s rozmyslem a v rozumně malém počtu. Není dobré pro provoz, aby většina vozů měla obratové nebo vícecestné listy. Pokud dělám obratový nebo vícecestný list do reálných stanic musím se domluvit s majiteli těchto stanic, a oni musí vědět, že takovýto list bude použit, a o to snížit objednávky do své stanice.

Vícecestné nákladní listy

Existují i složitější relace, kde vůz koluje po více místech. Pro tyto relace je možné vytvořit vícecestné nákladní listy. Příkladem takové relace může být např. chladící vůz jezdící na relaci ložený z masokombinátu do místa vykládky – prázdný do dezinfekční stanice – vydezinfikovaný zpět k nakládce do masokombinátu. Tyto listy jsou označeny značkou několika listů a také se nikdy od vozové karty neoddělují, pouze se v cílové stanici v kartě přeskládají a po uplynutí doby nutné pro vykládku/nakládku vůz pokračuje do dalšího cíle.
Příklady nákladových listů (v pořadí z leva ze shora):
- Objednávka ze skutečné stanice v kolejišti – obilí z Choliny pro ZZN v Kvítečkově
- Objednávka ze skutečné stanice v kolejišti – palivové dříví pro uhelné sklady v Kvítečkově. Všiměte si požadavku na dvojkolí RP25.
- Objednávka z virtuální stanice mimo kolejiště, která je reprezentována skrytou stanicí s přiřazenou černou barvou – traktor pro JZD v Kvítečkově
- Objednávka prázdného výsypného vozu ze skryté stanice s přiřazenou žlutou barvou
- Obratový nákladní list s objednávkou cementu ze skryté stanice s přiřazenou žlutou barvou a odeslání prázdného vozu zpět do žluté
- Nákladní list pro odeslání zboží (masa produkovaného masokombinátem) do virtuální stanice mimo kolejiště, která je reprezentována skrytou stanicí s přiřazenou zelenou barvou. Šikmá červená čára značí rychlozboží a vůz by měl být do vlaků zařazován přednostně.
- Nákladní list pro odeslání zboží do virtuální stanice mimo kolejiště, která je reprezentována skrytou stanicí s přiřazenou modrou barvou
- Nákladní list pro odeslání prázdné cisterny do skryté stanice s přiřazenou hnědou barvou
- Příklad vícecestného nákladního listu pro oběh vysokostěnného nebo nízkostěnného vozu mezi Kvítečkovem, Hukovicemi a Haspelbergem

Co je přísně zakázáno?

Je přísně zakázáno vytvářet nákladní listy pro odesílání zboží do reálných stanic v kolejišti. Tím totiž majitel/správce stanice úplně ztratí kontrolu nad počtem vozů, které mu do stanice přijedou, a mohlo by se snadno stát, že některé stanice nebo vlečky budou v provozu zahlceny. Počet vozů, které do daného místa směřují, si reguluje majitel modulu počtem objednávek a nikdo mu nesmí posílat jím neobjednané vozy.

Jak nákladní listy vytvořit?

Pro tvorbu nákladních listů slouží soubor v excelu NaklListy_vzor_2012_10_02.xlsm

Soubor obsahuje návod, jak s ním pracovat. Předpokládá se, že majitel modulů s místy nakládky nebo vykládky si v tomto souboru udržuje svůj seznam nákladních listů, postupně ho podle potřeby doplňuje a nákladní listy si z něj tiskne. Je na majiteli, jaký systém třídění nákladních listů si zavede. Já jsem používal několik systémů, ale nejlépe se mi osvědčil systém třídění do skupin podle stanice (barvy u skryté stanice), ze které objednávám (pro stanice ČSD), a podle země, ze které objednávám (pro mezinárodní setkání).

Jak připravit objednávky a výchozí postavení na setkání?

Na setkání je potřeba po zprovoznění moduliště ještě před první směnou (ježděním prvního grafikonu) roznést objednávky (nákladní listy) na zboží a připravit výchozí postavení. Já to dělám tak, že ještě doma si prostuduji moduliště a grafikon. Podívám se, jakými vlaky je moje stanice obsluhována, jaká je kapacita těchto vlaků a jak hustý je v ní provoz. Také si udělám odhad, jak dlouho to bude trvat vozu z každé stanice, než dojede ke mně. Podle toho se rozhodnu, kolik vozů budu objednávat. Kvítečkov je připraven po nedávném rozšíření na obrat až 40 vozů za směnu. Pokud je celkový provoz řídký, tak budu objednávat plný počet vozů a budu se bavit posunem. Naopak pokud je provoz hustý, tak budu objednávat méně. Při hodně hustém provozu třeba jen 20 vozů na den.

Pak už vybírám jednotlivé objednávky. Nejdříve, si vyberu několik obratových, případně vícenásobných listů. Většinou tak, aby pokryly nejvýše 25% objednávek.

Pak si vyberu objednávky ze stanic, ze kterých mi objednávky dojdou prvním vlakem (obvykle je to z nejbližšího skryťáku a stanic na trase prvního manipuláku). Objednávky vybírám tak, aby už tím prvním vlakem přijelo dost vozů a byla zajímavá práce při posunu. Jinými slovy, snažím se, aby v každém vlaku, který mi dorazí, byl alespoň jeden vůz pro každé místo nakládky a vykládky, které ve stanici mám.

Dále vyberu objednávky pro stanice, ze kterých předpokládám, že vozy dorazí dalšími vlaky během první směny. Výše uvedených objednávek dohromady by mělo být o něco více (obvykle asi o 20% až 50%, ale záleží to na rozsahu moduliště) než kolik chci, aby mi dorazilo vozů v první směně, protože ne všechny objednávky se podaří vyřídit.

Poslední skupinu objednávek připravím pro stanice, ze kterých předpokládám, že vozy dorazí až ve druhé směně.

S takto připraveným balíčkem objednávek pro první směnu přijedu na setkání a po zprovoznění moduliště je začnu roznášet zároveň s vozy. V každé stanici se samozřejmě podívám, kolik vozů a objednávek od ostatních tam už je. Pokud už jsou příslušná místa nakládky plná, tak už tam svůj vůz nedám a nechám tam jen objednávku k pozdějšímu vyřízení. Pokud je tam volno, tak tam vůz dám. Také si nechám několik prázdných vozů v Kvítečkově, abych mohl začít vyřizovat došlé objednávky bez vozů. Ostatní vozy, které jsem nepoužil, dám k dispozici podle typů do skrytých stanic a nebo je po dohodě s majiteli jiných stanic dám k nim jako prázdné. Pokud toto udělá většina majitelů stanic a vleček, vznikne tím přirozenou cestou výchozí postavení, při kterém bude zajímavá přeprava už během první směny.
Třídění vozů ve Staré Pace. Ilustrační fotografie ze setkání Ostramo a Zababova v Komorní Lhotce 2011.
Jak se připravit na každou další směnu (grafikon)?

Po skončení každé směny zkontroluji, kolik objednaných vozů došlo, tedy kolik a jakých objednávek bylo vyřízeno. Také se podívám, kolik objednávek z mé stanice zůstalo nevyřízeno, a odhadnu, kolik prázdných vozů budu potřebovat objednat. Podle toho roznesu objednávky další. V každé stanici, kam objednávku nesu, se podívám, kolik je tam mých nevyřízených objednávek, a podle toho tam objednávky přidám nebo ne. Opět roznáším o něco více objednávek, neboť ne všechny se podaří vyřídit a majitelé stanic, kde ty objednávky jsou, si mohou objednat prázdné vozy, aby je mohli vyřídit později. Ve výjimečných situacích (např. když je někde prázdná nebo skoro prázdná stanice) donesu i prázdný vůz. Obecně, v pauzách mezi směnami lze udělat různá opatření, která zlepší provoz v následujících směnách.
Záloha v Kvítečkově při přistavování vozů na manipulační vlak. Ilustrační fotografie ze setkání Zababova v Milevsku 2011.
Přeprava kusového zboží a spěšnin

Dalším možným zpestřením provozu je přeprava spěšnin a kusového zboží. Pro tento účel většinou tvůrce grafikonu vytvoří oběhové listy pro jednotlivé vozy a ty jsou potom přepravovány podle těchto oběhů vlaky osobní dopravy a nebo lehkými sběrnými vlaky (tzv. raketami). Oběhy vytváří tvůrce grafikonu a programy jako Grafikon nebo XPLN jsou k tomu uzpůsobeny. Majitelé stanic s tím tedy nemají žádné starosti.
Raketa DB odjíždí z Kronwerku. Ilustrační fotografie ze setkání FREMO ve Rhedě 2012.
Na některých FREMO setkáních se pro kusové zásilky používají zvláštní nákladní listy, kde každý list reprezentuje jednu čtvrninu vozu naloženého zásilkami. Do jedné karty vozu lze tedy zastrčit až 4 tyto nákladní listy a ve výchozí stanici v jednom voze mohou být zásilky do čtyř různých cílových stanic. Vozy s kusovými zásilkami se sjedou ve sběrné stanici, kde se zásilky přeloží. Nyní již má každý vůz zásilky jen do jedné cílové stanice. Vůz může být plný (mít 4 listy kusových zásilek), ale nemusí. Také se zásilky pro jednu stanici do jednoho vozu nemusí vejít a potom do dané stanice jede vozů více. Ze sběrné stanice jsou vozy „raketami“ a vlaky osobní dopravy rozvezeny do svých cílových stanic. Ratety obvykle jezdí po hlavních tratích. V nácestných stanicích odstavují vozy pro ně určené. V odbočných stanicích odstavují také vozy pro odbočující trať. Po té jsou vozy dále dopravovány vetšinou osobními nebo smíšenými vlaky.
Příklad specielních nákladních listů na kusové zásilky

Pro Zababov připravil Martin Kejhar.

Foto Martin Kejhar.Posledni aktualizace: 10.1.2013